Обща цел на МИКЦ - Кюстендил
    Предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора от област Кюстендил чрез осигуряване на информационни, обучителни и консултантски услуги и насърчаване реализирането на различни дейности и инициативи.

Специфични цели:
- Предоставяне на лесен достъп на младите хора от област Кюстендил до разнообразна и актуална информация по различни теми;
- Предоставяне на подробна и изчерпателна информация в трите области – психологическа подкрепа, сексуална продуктивност и здравословен начин на живот и кариерно ориентиране на младите хора от област Кюстендил, посредством квалифицирани специалисти;
- Повишаване на информираността на младите хора, включително на млади хора от малките населени места относно възможностите за професионална и личностна реализация; тяхната пригодност за заетост и конкурентоспособност на пазара на труда; мотивация, активност и включване в обучения за повишаване на квалификацията;
- Осмисляне на свободното време на младежите от област Кюстендил чрез включването им в доброволчески дейности;