„МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО – КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР” – КЮСТЕНДИЛ се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта


    Стратегически целите на НПМ (2016 – 2020):
• Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им
• Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора
• Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание
• Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
• Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България