Центърът е насочен към следните целеви групи:

- млади хора на възраст от 15 до 29 години от област Кюстендил.
- млади хора в неравностойно положение, които нямат същите възможности като връстниците си, поради социални и икономически трудности, културни различия – представители на ромския етнос, както и млади хора от отдалечени или селски региони
- младежки групи и сдружения, граждански организации и НПО, развиващи своята дейност на територията на област Кюстендил и работещи по проблемите на младежкото развитие