Информационни кампании

Отбелязване на световни дни за младежка активност:
- Кампания  за превенция за ХИВ/СПИН и младежки културни събития, посветени на Деня на влюбените (14 февруари)
- Младежко изложение в рамките на Международния конкурс за класическа китара „Акад. Марин Големинов” през месец април
- Ден на Европа - 9 май
- Европейската младежка седмица -  месец май
- Международен ден за борба с наркоманията - 26 юни
- Международния ден на младежта – 12 август
– Международен ден на толерантността - 16 ноември
– световен ден за борба срещу СПИН - 1 декември
- Международен ден на доброволеца - 5 декември

Обучения и конференции

Обученията в МИКЦ – Кюстендил:
- организиране на семинари и обучения
- курсове, с практика в реална среда
- тренинги
- решаване на казуси
- практически задачи и др.
- интерактивни форми за повишаване гражданската култура и възпитание на младежите.
- изграждане на умения за правилен избор и усвояване на социално поведение и комуникативни умения.

Консултантски услуги

    Насочени са към предоставяне на превантивна или навременна квалифицирана и специализирана помощ чрез безплатни индивидуални или групови консултации, които могат да бъдат осъществени на място, по електронен път или извън Младежкия център за услуги /по заявка /.
    На разположение на младежите ще бъдат следните специалисти и експерти:
- Психолог – ще съдейства на младите хора при вземането на решение за разрешаването на конкретни проблеми от лично и друго естество
- Специалист „Кариерно консултиране и професионално ориентиране” - мотивация, себепознаване, изготвяне на портфолио, начини за търсене на работа и др.
- Лекар, специалист в областта на сексуалната продуктивност и здравословен начин на живот.

Информационни услуги - свързани с младежки дейности и инициативи

    МИКЦ – Кюстендил ще предоставя информационни услуги, насочени към предоставяне на актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите хора:

- Информиране на младите хора за доброволческите традиции
- Информиране за отворени национални, европейски и международни културни програми и обмени.
- Информиране за съвременните образователни политики и възможностите за професионална реализация
- Информиране на младите хора за възможностите за пълноценно използване на свободното време
- Възможности за обмени в България и Европа на младите хора.